Konkursy o tytuły “Wielkopolska Szkoła Roku” i “Wielkopolski Nauczyciel Roku”    13.04.2018
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuły “Wielkopolska Szkoła Roku” oraz “Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

Celem konkursu o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Cel konkursu o tytuł “Wielkopolski Nauczyciel Roku” służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.

Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 31 sierpnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursów – najpóźniej 30 września 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego

Przystępując do Konkursów o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” oraz “Wielkopolski Nauczyciel Roku”, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” oraz “Wielkopolski Nauczyciel Roku”,
  2. archiwalnych,
  3. promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku zwycięzcy, laureatów i wyróżnionych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie wizerunku,
  2. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt. 3b.
 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Państwa dane osobowe będą podawane Kapitule Konkursu powołanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 14. W przypadku uzyskania tytułu zwycięzcy, laureata lub wyróżnionego Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości.