Zaproszenie do współpracy z Centrum w charakterze doradcy metodycznego    7.01.2020
Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Kuratorium Oœświaty w Poznaniu tworzy sieć doradztwa metodycznego na terenie województwa wielkopolskiego, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Zachęcamy do aplikowania na stanowisko doradcy metodycznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Szczegółowy zakres zadań nauczyciela doradcy okreœślony został w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (§ 24 pkt 2). Informacja o wymaganych dokumentach związanych z aplikacją zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.ko.poznan.pl wraz z ogłoszonym naborem na stanowisko doradcy metodycznego.

Planowany nabór jest szansą dla wszystkich twórczych nauczycieli na własny rozwój zawodowy i na animowanie nowatorskich działań na rzecz własnej szkoły oraz lokalnego œrodowiska w celu podniesienia jakoœści usług edukacyjnych w regionie.

Doradca metodyczny zatrudniony jest w swojej macierzystej szkole, a dodatkowo realizuje zadania doradcy w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na umowę o pracę w wymiarze do ½ etatu (9 godzin). Łączny wymiar pracy nauczyciela doradcy w placówce macierzystej oraz w CDN w Koninie nie może przekroczyć 1½ etatu.

Osoby do kontaktu:
  • Iwona Hudańska, tel. 63 245 75 20 wew. 232, e-mail: ihudanska@cdnkonin.pl
  • Aleksandra Czaplicka-Wojtas, tel. 63 245 75 20 wew. 231, e-mail: aczaplicka@cdnkonin.pl
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do współpracy.

Z poważaniem
Jarosław Jankowski
Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie