Z G Ł O S Z E N I E

na szkolenie “Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie”
(maj-czerwiec 2017 r.)     Proszę zapoznać się z harmonogramem szkoleń

 Wypełnij wszystkie pola

Imię:


Nazwisko:


Pesel:


Miejsce urodzenia:


Nr telefonu:


E-mail:


Szkoła/placówka:


Grupa szkoleniowa (na liście widoczne są tylko grupy z wolnymi miejscami):                               

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 7 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nr 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004 (Bank Pocztowy S.A.). W tytule wpłaty proszę podać "Grant podstawa programowa".

W związku ze zgłoszeniem udziału w szkoleniu oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w szkoleniu; odmowa podania danych jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Dane osobowe podane w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Koninie, ul. Sosnowa 14, jest Administratorem danych i informuje, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu podanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wycofania.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631, ze zmianami) uczestnik szkolenia wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystanie przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zdjęć (w tym wizerunku) wykonanych przez CDN w Koninie w trakcie realizacji szkolenia i w celach informacyjno-marketingowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883, ze zmianami) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje, iż dane osobowe oraz wizerunek są prawnie chronione i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności CDN w Koninie drogą elektroniczną pod podanym adresem e-mail.Strona CDN w Koninie