Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
Plakat z ofertą w postaci graficznej
Szanowni Państwo!

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021 (wrzesień-grudzień 2020 r.)

Zapisów na szkolenia można dokonywać w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (ISOS). W systemie ISOS znajduje się wykaz szkoleń wraz z informacjami o każdym szkoleniu. Zgłoszenie się (zapisanie się) na szkolenie wymaga posiadania konta/profilu w systemie ISOS.

Pobierz plakat z ofertą (pdf)

Pobierz formularz karty zgłoszenia

Zasady korzystania z oferty edukacyjnej
Zapraszamy do zapoznania się z propozycją form doskonalenia i dokształcania dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szczegółowe informacje o formach realizowanych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie znajdują się w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (ISOS) na stronie internetowej CDN w Koninie. ISOS odpowiada w pełni wymogom Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Od września 2020 roku będą realizowane formy doskonalenia wymienione na plakacie. Wśród nadchodzących szkoleń pojawią się również formy doskonalenia nieujęte w wykazie – umieszczone w ISOS, niezrealizowane w poprzednim semestrze, a których realizacja jest ważna z uwagi na potrzeby zgłaszane przez środowisko nauczycielskie.

Dyrektorzy szkół/placówek zgłaszają zapotrzebowanie na szkolenia swojego zespołu nauczycieli, wypełniając kartę zgłoszenia umieszczoną na stronie internetowej Centrum Karta zgłoszenia udziału nauczycieli w szkoleniu zespołu nauczycieli szkoły/placówki. Temat formy doskonalenia można wybrać z naszej oferty edukacyjnej lub zaproponować własny. Koszt szkoleń zespołu nauczycieli wynosi na ogół 800 zł. Za pierwsze i drugie szkolenie należy uiścić opłatę podaną w ISOS, natomiast koszt każdego następnego szkolenia zamawianego przez szkołę wynosi 400 zł.

Zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia można dokonać elektronicznie poprzez zalogowanie się w ISOS. Istnieje także możliwość zgłoszenia się na szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego w witrynie internetowej Centrum Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu w roku szkolnym 2020/2021 i złożenie go w Biurze Obsługi Nauczyciela (pokój nr 213) bądź przesłanie faxem lub pocztą. Wszelkie informacje o uruchamianych formach doskonalenia będą wysyłane na Państwa adres e-mail. Warunkiem zorganizowania danej formy doskonalenia jest odpowiednia liczba nadesłanych zgłoszeń. Osoba zgłoszona na szkolenie otrzymuje imienne zaproszenie na uruchomioną formę na podany w ISOS e-mail. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu, gdyż to umożliwi kontynuację prac związanych z organizowaniem szkolenia. W przypadku licznych rezygnacji i braku potwierdzeń szkolenie nie będzie zrealizowane. Odpłatność za udział w szkoleniu winna być dokonana przed rozpoczęciem zajęć na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

W symbolach określających konkretne formy doskonalenia zastosowano następujące oznaczenia:
 • S - Sieci współpracy i samokształcenia
 • R - Szkolenia zespołu nauczycieli szkół/placówek
 • K - Kursy doskonalące
 • W - Warsztaty metodyczne
 • M - Seminaria
 • F - Konferencje
Informacji dotyczących form doskonalenia udzielają bezpośrednio lub telefonicznie kierownicy form oraz pracownicy Biura Obsługi Nauczyciela (tel. 63 245 75 20, 63 242 23 32).

Formy doradztwa metodycznego
Na bezpłatne formy doradztwa należy zapisywać się w ISOS w zakładce “Oferta doradztwa” co najmniej trzy dni robocze przed terminem zajęć. Prosimy o zaznaczenie potwierdzenia udziału lub rezygnacji nie później niż 1 dzień przed terminem formy doradztwa. Osoby, które zadeklarują udział w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie udziału. Szczegółowe informacje o pracy doradców metodycznych znajdują się w zakładce “Doradztwo”.

Sieci współpracy i samokształcenia
Zapisywanie się nauczycieli i dyrektorów do sieci odbywa się poprzez ISOS. Uczestnictwo w sieci jest bezpłatne, natomiast uczestnicy pokrywają koszt ewentualnego zatrudnienia specjalisty spoza kadry CDN w Koninie. Sieci najczęściej obejmują 3-4 spotkania stacjonarne trwające zwykle po 3 godziny, a także umożliwiają dzielenie się dobrą praktyką za pomocą dostępnych środków medialnych. Szczegółowe informacje o działających sieciach znajdują się na stronie internetowej Centrum.

Kompleksowe wspomaganie szkół
Szczegółowe kwestie dotyczące organizacji procesu wspomagania (cele, założenia, formy realizacji, zasady finansowania etc.) określa regulamin, który zamieszczony jest w witrynie internetowej CDN w Koninie.

Aktualne informacje o działaniach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie, skierowanych do nauczycieli i użytkowników, zamieszczane są na stronie internetowej Biblioteki https://pbp.cdnkonin.pl/index.php.

Zapraszamy do korzystania z oferty Centrum (w tym z oferty Publicznej Biblioteki Pedagogicznej) oraz zachęcamy do korzystania z ISOS, Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA oraz z IBUK LIBRA.
Zasady organizacji szkoleń zespołu nauczycieli szkoły
Zasady organizacji szkoleń zespołu nauczycieli szkoły:
 • Termin i miejsce: do uzgodnienia po dokonaniu zgłoszenia.
 • Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin w zależności od tematyki kursu.
 • Liczebność grup: formy prowadzone metodami warsztatowymi – grupa może liczyć maksymalnie 30 osób; formy prowadzone metodami wykładowymi z elementami metod warsztatowych – grupa może liczyć do 50 osób.
 • Materiały: jeden komplet materiałów dla placówki (zespołu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu).
 • Zaświadczenia: każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.
 • Zgłoszenia: należy kierować pod adresem – Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14.
 • Informacji szczegółowych dotyczących organizacji szkolenia i odpłatności udziela Biuro Obsługi Nauczycieli – tel. 063 242 23 32, 063 245 75 20.
(Szkoły mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenia o innej tematyce niż zaproponowane.)

Pobierz formularz karty zgłoszenia szkolenia zespołu nauczycieli szkoły