Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Wspomaganie szkół

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Zdjęcię do informacji o kierunkach polityki oświatowej

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie proponuje szkołom i placówkom oświatowym procesowe wspomaganie ich rozwoju.

Cele wspomagania:

Celem nadrzędnym wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce oświatowej jakości kształcenia i wychowania.

Czas trwania:

Wspomaganie jest procesem długoterminowym. Polega na udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej lub grupie nauczycieli w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju oraz wypracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i poddaniu ewaluacji rozwiązań, które doprowadzą do podniesienia jakości pracy szkoły/placówki oświatowej.  Okres wspomagania uzależniony jest od potrzeb szkoły/placówki i zawsze uzgadniany z dyrektorem.

Rola opiekuna/animatora:

W ramach procesowego wspomagania szkoły/placówki oświatowej zostanie zapewniona opieka koordynatora/animatora, do którego zadań należą:

-      pomoc w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb oraz określeniu obszaru do rozwoju,

-      wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju szkoły/placówki,

-      pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia,

-      konsultacje indywidualne i zespołowe,

-      udział w monitorowaniu przebiegu wspomagania i ewaluacja procesu, przygotowanie przy współpracy z radą pedagogiczną raportu z realizacji wspomagania oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji.


Obszary wspomagania:

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli doskonalenie powinno być realizowane w obszarach:

-      wynikających z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

-      wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

-      realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

-      diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;

-      przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

-      potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Istnieje możliwość wybrania i dostosowania obszaru wspomagania do indywidualnych potrzeb szkoły po ustaleniu z dyrektorem.

Formy wsparcia w ramach wspomagania:

W szkole mogą odbywać się:

-      konsultacje indywidualne,

-      konsultacje problemowe,

-      szkolenia dla wszystkich nauczycieli,

-      szkolenia zespołów nauczycieli,

-      obserwacja pogłębiona, 

-      zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli szkoły po opieką doradców metodycznych,

-      pomoc w opracowaniu innowacji, modyfikacji programów nauczania,
inspirowanie do aktywności własnej nauczycieli, itp.

Kompleksowe wspomaganie to przede wszystkim wspólna realizacja obranego celu, która przynosi wymierne korzyści placówce i nauczycielom. Proces inicjowany jest przez dyrektora, konieczne jest mailowe lub telefoniczne zgłoszenie szkoły do Kierownika Pracowni Wsparcia Procesowego. 

Kontakt:
Aldona Olesiak - Kierownik Pracowni Wsparcie Procesowego
e-mail: aolesiak@cdnkonin.pl 

tel.:  632422332 wew. 220

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin