Konkursy Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku    7.06.2021

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w konkursach organizowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i koordynowanych przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Zgłoszenia szkoły do tytułu Wielkopolska Szkoła Roku lub zgłoszenia nauczyciela do tytułu Wielkopolski Nauczyciel Roku może dokonać:
 1. Dyrektor szkoły lub placówki,
 2. Organ Prowadzący,
 3. Rada Pedagogiczna,
 4. Rada Rodziców.
Formularze zgłoszeniowe wraz z dopiskiem “Wielkopolska Szkoła Roku” lub “Wielkopolski Nauczyciel Roku” należy:
 1. przesłać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego)
 2. lub złożyć w Kancelarii UMWW lub w Sekretariacie Departamentu Edukacji i Nauki (pok. 534).
Zwycięzca i laureaci Konkursu nie mogą być zgłaszani do dwóch kolejnych jego edycji. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku zaistnieją nowe okoliczności mogące mieć wpływ na decyzję w sprawie przyznania nagrody, wnioskodawca powinien o nich niezwłocznie powiadomić Departament Edukacji i Nauki.

Przy ocenie szkół zgłoszonych do tytułu Wielkopolska Szkoła Roku Kapituła bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:
 1. modelowanie wzorca osobowego,
 2. krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych,
 3. innowacyjność i jakość nauczania,
 4. współpracę ze środowiskiem,
 5. ciągłość prowadzonych działań.
Celem Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku jest wyróżnienie nauczycieli:
 1. cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy,
 2. kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny,
 3. dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań,
 4. cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,
 5. którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania,
 6. posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,
 7. czynnie zaangażowanych w rozwój szkoły lub placówki.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 5 lipca danego roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego. W bieżącym roku termin zgłoszeń został wydłużony do 15 września 2021 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Szczegółowe informacje

Regulaminy konkursów i formularze zgłoszeń