“Razem dla edukacji zdalnej…”. Szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli    28.06.2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszystkie szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach grantu edukacyjnego

“Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie”

rozpoczną się we WRZEŚNIU 2021 r.

Ponadto oznajmiamy, że przesłanie elektronicznego zgłoszenia udziału w szkoleniach nie oznacza zrekrutowania! Mamy ponad 200 zgłoszeń elektronicznych, jednak zrekrutować możemy tylko te osoby, które dostarczą do nas formularze z własnoręcznym podpisem. Formularze rekrutacyjne dostępne są na tej stronie.

Dokumentacja projektowa, którą należy dostarczyć do biura projektowego:
  • formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu),
  • oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu).
Wypełnioną dokumentację projektową prosimy odesłać pocztą tradycyjną bądź dostarczyć osobiście do biura projektu grantowego: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, pokój 210.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z koordynatorem projektu – Aldoną Olesiak, aolesiak@cdnkonin.pl, +48 63 242 23 32 lub panią Lidią Kantek, lkantek@cdnkonin.pl, +48 63 242 23 32.

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty”. Projekt grantowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02 10-00-0008/20-00 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach projektu “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.