Konkurs plastyczno-fotograficzny “Nasze – wielkopolskie…”    13.09.2021
Szanowni Państwo,

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do udziału konkursie plastyczno-fotograficznym “Nasze – wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości” organizowanym w ramach projektu #BudujemySpołeczeństwoObywatelskie.

Regulamin konkursu: https://tiny.pl/rzqgw.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej (dowolna technika) lub wykonanie zdjęcia prezentujacego/cyklu zdjęć prezentujących inwestycje ułatwiające życie mieszkańców. Fotografię/fotografie można przesłać pocztą tradycyjną, z opisem na odwrocie (imię i nazwisko autora), lub pocztą elektroniczną (pliki nazwane imieniem i nazwiskiem autora wg zasad podanych w punkcie 5. regulaminu). Razem z pracami prosimy przesłać wypełnione i podpisane załączniki do regulaminu (skany dokumentów). Adres pocztowy: “CDN w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno” (przesyłkę należy opatrzyć dopiskiem “Konkurs »Nasze – wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości«”. Adres e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl.

Termin nadsyłania prac mija 8 listopada 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową.

Jednocześnie przypominamy, że już 20 września 2021 r. o godz. 10:00 rusza runda “Ligi Przedmiotowej Wiedzy o Społeczeństwie” – “Budujemy społeczeństwo obywatelskie – »Demokracja – geneza, ewolucja, współczesność«”.