Materiały dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracyjnym    
Szanowni Państwo,

tutaj znajdą Państwo materiały dydaktyczne do wykorzystania na lekcji, porady dotyczące budowania relacji z rodzicami uczniów oraz wskazówki, jak wspierać rodziców uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Korzystając z tych materiałów, wzbogacą Państwo swoje kompetencje metodyczne niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy. Materiały pogrupowane są w kategorie.
⇒ W nowym kraju – uczeń z Ukrainy w polskiej szkole

Materiały tej kategorii obejmują problematykę:
 1. Polskie rozwiązania systemowe w zakresie edukacji uczniów uchodźczych.
 2. Szkoła w Polsce a szkoła w Ukrainie – różnice i podobieństwa.
 3. Organizacja zajęć z języka polskiego jako języka obcego oraz zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji.
 4. Oddział przygotowawczy jako jedno z rozwiązań systemowych – przykłady dobrych praktyk w uruchomieniu klasy.

⇒ Uczeń uchodźca – ogólna charakterystyka. Przykłady dobrych praktyk w nauczaniu. Psychologia migracji w kontekście ucznia uchodźcy

Materiały tej kategorii obejmują problematykę:
 1. Między językiem/językami a kulturą/kulturami.
 2. Wyzwania i potencjalne trudności w pracy.
 3. Pierwsze kroki dziecka uchodźczego w szkole - na co warto zwrócić uwagę. Odpowiednie wsparcie - przykłady strategii rusztowania w prowadzeniu zajęć językowych (nauka słownictwa i poleceń).

⇒ Proces przygotowania kształcenia języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji pochodzącymi z Ukrainy

Materiały tej kategorii obejmują problematykę:
 1. Program dydaktyczny dla oddziałów przygotowawczych.
 2. Program dydaktyczny dodatkowych zajęć z języka polskiego jako języka obcego/ drugiego.
 3. Program dydaktyczny zajęć wyrównawczych.
 4. Podstawowe zaplecze dydaktyczne zajęć z języka polskiego jako obcego/ drugiego.


⇒ Podstawy metodyki nauczania języka polskiego jako języka obcego uczniów z doświadczeniem migracji pochodzących z Ukrainy

Materiały tej kategorii obejmują problematykę:
 1. Alfabetyzacja wtórna uczniów ukraińskojęzycznych – czytanie i pisanie.
 2. Metody i techniki nauczania słownictwa uczniów ukraińskojęzycznych.
 3. Metody i techniki nauczania fleksji z uwzględnieniem różnic i podobieństw języków słowiańskich.
 4. Metody i techniki nauczania słuchania ze zrozumieniem.


⇒ Inne

Zawiera materiały nieprzypisane do żadnej z wymienionych wyżej kategorii