XXIV Konińskie Spotkania Edukacyjne    18.08.2022
O wydarzeniu – XXIV Konińskich Spotkaniach Edukacyjnych

XXIV Konińskie Spotkania Edukacyjne pod hasłem “Szkoła nauczycielem stoi. Dobrostan psychiczny dydaktyków i wychowawców wobec wyzwań współczesnej edukacji” organizowane w dogodnej dla uczestników formule zajęć on-line i stacjonarnej składają się z dwóch części: wykładowej – skupionej na praktycznych doświadczeniach pracy ekspertów (pogłębienie wiedzy i doświadczenia) oraz warsztatowej – cyklu spotkań skupionych wokół praktycznych rozwiązań metodycznych (prezentacja skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, wykorzystanie narzędzi i metod pracy podczas pracy zdalnej).

Clou konferencji stanowią:
 • Wykład prof. Sylwii Jaskulskiej na temat “Dobrostan w zawodzie nauczyciela. Czym jest, dlaczego jest ważny i jak o niego dbać?”, podczas którego prelegentka zachęci do zastanowienia się, jak korzystać z zasobów, które są związane z naszą profesją, jak je odkrywać i robić z nich użytek. Ponadto będzie okazja przyjrzenia się sobie, własnemu dobrostanowi, szukając odpowiedzi na pytania: czym w ogóle jest dobrostan, dlaczego jest ważny i jak o niego dbać? Jest to zaproszenie do pozytywnej refleksji wzbogaconej kilkoma praktycznymi pomysłami do wykorzystania w pracy.
 • Warsztat zaprezentowany przez psychoterapeutkę Iwonę Michalak-Jędrzejczak na temat “Co mówi moje ciało? Jak możemy o nie zadbać?”. W trakcie spotkania zastanowimy się, czy ważne jest dbanie o samych siebie, jak możemy być z innymi, kiedy kontakt z samym sobą jest ograniczony. Celem spotkania będzie rozeznanie się we własnej sytuacji i stworzenie mapy siebie, swojej strefy komfortu. Uczestnicy zostaną zaproszeni do czytania sygnałów płynących z własnego ciała. Właściwy oddech, gruntowanie to nieliczne techniki, jakie zostaną przedstawione w trakcie spotkania. Praca z ciałem jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i życia z zachowaniem dobrostanu i równowagi wewnętrznej. Poszukamy źródła satysfakcji i motywacji. Uświadomimy sobie, jak stan psychofizyczny nauczyciela wpływa na skuteczność i jakość pracy.
Zagadnienia poruszane podczas e-wykładu i e-wykładu z elementami warsztatu skoncentrowane będą na dobrostanie psychicznym (well-being), który nie jest czymś danym raz na zawsze i niezmiennym. Powinien towarzyszyć nam przez całe życie, gdyż zapewnia nam poczucie równowagi psychofizycznej i odczuwanie optymalnego komfortu w funkcjonowaniu na co dzień. Jednakże wciąż jest zagrożony – i o tym, czy mamy na niego istotny wpływ, czy od nas zależy wysoki poziom życiowego spełniania się w sferze zawodowej i osobistej, debatować będziemy podczas dwóch spotkań z wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Jak co roku, konferencji towarzyszą spotkania edukacyjne w zespołach przedmiotowych nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów szkolnych. Wszyscy zainteresowani udziałem w warsztatach i seminariach zapisują się indywidualnie poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń na stronie internetowej Centrum (formy o symbolu "SE"), natomiast zapisu na część wykładową dokonuje dyrektor szkoły za pomocą Karty zgłoszenia.


Program XXIV Konińskich Spotkań Edukacyjnych

Otwarcie konferencji

Jarosław Jankowski
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Część I: wykładowa (w formie on-line), 2-15 września 2022 r.

“Dobrostan w zawodzie nauczyciela. Czym jest, dlaczego jest ważny i jak o niego dbać?”

dr hab. Sylwia Jaskulska, prof. UAM
Pedagog, pracuje na stanowisku profesora w Pracowni Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka, współautorka i współredaktorka kilku książek o szkole i kilkudziesięciu innych tekstów. Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, członkini Uniwersyteckiego Ośrodka Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli UAM w Poznaniu. Zastępczyni redaktor naczelnej “Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Pasjonatka dramy edukacyjnej. Prowadzi stronę na Facebooku i kanał na YouTube: Sylwia Jaskulska-Spotkania Edukacyjne.

“Co mówi moje ciało? Jak możemy o nie zadbać?”

Iwona Michalak-Jędrzejczak
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, trener, trener TUS. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność “Psychologia kliniczna”. Ukończyła cykl półtorarocznych warsztatów z zakresu “Gestalt – terapia holistyczna”, “Studium umiejętności pracy z grupą”, studia podyplomowe z zakresu "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" UAM Poznań oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, gdzie zdobyła umiejętności psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym, aktualnie jest na ścieżce nauki metody pracy z traumą Somatic Experiencing. Bliska jest Jej praca z ciałem. Od 2004 r. jako nauczyciel akademicki przekazuje wiedzę i doświadczenie młodym profesjonalistom.


Część II: spotkania edukacyjne z nauczycielami (w formie: on-line, stacjonarnie), 29 sierpnia-15 września 2022 r.

Warsztaty, seminaria realizowane w sierpniu i wrześniu 2022 r. uwzględniające zagadnienia w zależności od specyfiki przedmiotowej w obszarach między innymi: podstawy programowej szkół branżowych i ponadpodstawowych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodyki przedmiotu, warsztatu pracy, a także kształcenia na odległość.

Harmonogram spotkań edukacyjnych.


Organizacja Konińskich Spotkań Edukacyjnych
 • Rozpoczęcie Konińskich Spotkań Edukacyjnych – 29 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00, zakończenie – 15 września 2022 r.
 • Konińskie Spotkania Edukacyjne składają się z dwóch części: konferencji oraz spotkań warsztatowych w zespołach przedmiotowych. W części konferencyjnej (wykładowej), która trwa w dniach 2-15 września 2022 r., uczestniczą jedynie zespoły nauczycieli rady pedagogicznej, natomiast w części warsztatowej trwającej od 29 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r. biorą udział wszyscy zainteresowani nauczyciele.
 • Dyrektor szkoły/placówki do dnia 12 września 2022 r. zgłasza zespół nauczycieli rady pedagogicznej na część I (wykładową – symbol F/1), wyłącznie na formularzu Karta zgłoszenia.
 • Kwotę 1500 zł (odpłatność za udział w konferencji) należy przelać na konto CDN w Koninie do dnia poprzedzającego udział całego zespołu nauczycieli w części wykładowej. Jako tytuł wpłaty prosimy podać “XXIV KSE”. Numer konta bankowego CDN w Koninie: 20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP).
 • Dyrektor szkoły po uiszczeniu opłaty otrzyma link do pierwszego wykładu, który aktywny będzie w dniu wskazanym przez dyrektora, w godzinach od 16.00 do 19.00 (wskazany/uzgodniony dzień aktywności linku mieści się w okresie 2-15 września 2022 r.) oraz link do drugiego wykładu z elementami warsztatu, który aktywny będzie do 15 września 2022 r.
 • Po przesłaniu przez dyrektora szkoły wykazu nauczycieli uczestniczących w części konferencyjnej KSE nauczyciele po zalogowaniu się w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń pobierają potwierdzenia udziału w konferencji w zakładce Moje szkolenia po dniu 30 września 2022 r. Nauczyciele uczestniczący w części warsztatowej KSE pobierają potwierdzenia w analogiczny sposób – poprzez ISOS.
 • Osoby zainteresowane częścią II (wykładowo-warsztatową – symbol SE) zgłaszają się indywidualnie w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń → zapisy: https://szkolenia.cdnkonin.pl/index.php?action=oferta&oferta=review
Kontakt w sprawie konferencji:
 • Koordynator konferencji: Iwona Hudańska, kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej i Doradztwa, e-mail: ihudanska@cdnkonin.pl, tel. 63 245 75 20, wew. 212, 222;
 • Biuro Obsługi Nauczyciela: Arleta Woźniak, specjalista ds. administracji, tel. 63 245 75 20, wew. 213.
W załączeniu: