Projekt “Akademia Równych Szans”    30.03.2013
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizuje Projekt “Akademia Równych Szans”. Okres realizacji: od 31.01.2013 r. do 30.06.2015 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Cele szczegółowe Projektu:
  • Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego oraz języka ojczystego poprzez organizację warsztatów językowo-teatralnych;
  • Podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języka ojczystego i technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez organizację zajęć Klubu Młodego Odkrywcy i warsztatów dziennikarsko-fotograficznych;
  • Podniesienie świadomości edukacyjno-zawodowej ukierunkowane na przygotowanie do podejmowania właściwych decyzji w wyborze dalszej drogi edukacyjnej poprzez organizację kompleksowego wsparcia w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadnięciu z systemu edukacyjnego poprzez zorganizowanie wsparcia uczniom napotykającym na duże trudności w nauce lub sprawiającym problemy wy-chowawcze i wymagającym szczególnej opieki i pomocy w tym zakresie.
Projekt jest realizowany na terenie dwóch gmin: gminy Władysławów i gminy Osiek Mały.

Strona internetowa projektu