W ramach kontynuowania wspomagania szkół i nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu z języka polskiego po klasie VIII Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza nauczycieli języka polskiego do udziału w warsztatach

“Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela języka polskiego”.

Termin zajęć: 12 października 2018 r., w godz. 14.00-20.00.

Proszę zapisywać się na szkolenie poprzez ISOS.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na spotkanie z ekspertem w zakresie prawa oświatowego p. L. Zaleśnym. W dniu 3 października 2018 r. (środa) w CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, s. 208, w godz. 9.00-12.00 odbędzie się seminarium na temat:

“Aktualny stan prawa oświatowego – 2018”.

Zachęcamy do udziału w konkursie

“Wielkopolska – moja duma”,

którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczna edycja zatytułowana została “Przez wielkopolską wieś – skarby architektury”.

Konkurs skierowany jest do osób w wieku co najmniej 50 lat. Celem konkursu jest edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Wielkopolski.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 października 2018 r.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie “Warto wiedzieć, warto zobaczyć”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczna edycja zatytułowana została “Przez wielkopolską wieś – skarby architektury”. Konkurs skierowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 października 2018 r.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do udziału w X edycji konferencji z cyklu “Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”. Temat przewodni X konferencji: “Gatunki inwazyjne w parkach krajobrazowych – szanse i zagrożenia”.

Termin konferencji: 21-22 września 2018 r.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje, pod swoim patronatem, konkurs recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą “# Pan Tadeusz”.


Zapraszamy na szkolenie organizowne w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Techniczne aspekty wykorzystania «Aktywnej tablicy» z elementami dydaktyki.
Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu dotyczącym programu
«Aktywna tablica»”
.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie organizuje w dniu 22 września 2018 r. o godz. 10.00 w ramach XX Konińskich Spotkań Edukacyjnych konferencje metodyczne pod hasłem

“Wychowawcza rola szkoły – wczoraj i dziś”.

Adresatami konferencji są: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi wszystkich typów szkół i placówek.

Honorowy patronat nad konferencją pełni Wielkopolski Kurator Oświaty.

Konferencje składają się z dwóch części:
  • I część – wykładowa (część wykładowa znajduje się w Ofercie Centrum pod tematem XX Konińskie Spotkania Edukacyjne 3F/4.)
  • II część – warsztatowa – spotkania z nauczycielami w grupach przedmiotowych (harmonogram warsztatów)


Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje “Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej”.

Konkurs realizowany jest w projekcie “Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces ksztalcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje, pod swoim patronatem, Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą

“Pan Tadeusz”.

W konkursie docelowo wezmą udział uczniowie szkół z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych DEiN UMWW w Poznaniu (Leszno, Poznań, Konin, Kalisz i Piła). Koordynatorem przedsięwzięcia jest CDN w Lesznie.

Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości treści naszego dobra narodowego, jakim jest “Pan Tadeusz”, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie kunsztu recytatorskiego, rozwijanie uczniowskich zainteresowań czytelniczych oraz kompetencji i umiejętności pomocnych w wystąpieniach publicznych.

Karty zgłoszeniowe oraz Oświadczenia Uczestników/Opiekunów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Lidera bądź jednego z Partnerów w terminie do 30.09.2018 (decyduje data stempla pocztowego).


« Poprzednia          Następna »