Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Zakończone projekty edukacyjne Projekt “Akademia Równych Szans”

Projekt “Akademia Równych Szans”

miniatura akademia równych szans

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizuje Projekt “Akademia Równych Szans”. Okres realizacji: od 31.01.2013 r. do 30.06.2015 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Cele szczegółowe Projektu:

Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego oraz języka ojczystego poprzez organizację warsztatów językowo-teatralnych;
Podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języka ojczystego i technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez organizację zajęć Klubu Młodego Odkrywcy i warsztatów dziennikarsko-fotograficznych;
Podniesienie świadomości edukacyjno-zawodowej ukierunkowane na przygotowanie do podejmowania właściwych decyzji w wyborze dalszej drogi edukacyjnej poprzez organizację kompleksowego wsparcia w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego;
Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadnięciu z systemu edukacyjnego poprzez zorganizowanie wsparcia uczniom napotykającym na duże trudności w nauce lub sprawiającym problemy wy-chowawcze i wymagającym szczególnej opieki i pomocy w tym zakresie.


Projekt jest realizowany na terenie dwóch gmin: gminy Władysławów i gminy Osiek Mały.

Strona internetowa projektu

Zobacz także

Projekt edukacyjny “Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie”

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielanego przez kadrę Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość. Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty”.

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin