Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Zakończone projekty edukacyjne Projekt “Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”

Projekt “Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”

miniatura Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi działania mające na celu opracowanie zasad nowego modelu wspomagania pracy szkół. Nowy system pracować powinien na potrzeby szkoły i wykorzystywać potencjał różnych instytucji tj. placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych. Założeniem nowego systemu doskonalenia jest dostosowanie działań do rzeczywistych potrzeb szkół. Działaniom tym towarzyszą projekty pilotażowe nowego systemu realizowane przez samorządy powiatowe w ramach “Działania 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

W ramach pilotażu Powiat Koniński/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przygotowali projekt “Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”.

 

Za cel główny projektu przyjęto podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Projekt obejmie swym zasięgiem 32 placówki tj. 2 przedszkola 21 szkół podstawowych, 7 gimnazjów i 2 szkoły ponadgimnazjalne, tym samym dając wsparcie 484 nauczycielom/nauczycielkom.

 

Działania skierowane do placówek objętych projektem zakładają:

  • Przeprowadzenie procesu wspomagania szkół - (pomoc w diagnozowaniu obszarów rozwojowych, opracowanie rocznych planów wspomagania oraz przeprowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane oferty doskonalenia).
  • Utworzenie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.
  • Opracowanie i monitoring Powiatowego Programu Wspomagania oraz wypracowanie Programu Kompleksowego Wspomagania Szkół i Placówek w Powiecie Konińskim.

 

Planowany czas realizacji projektu: styczeń 2014 r.-czerwiec 2015 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

Przedszkola

Przedszkole w Golinie
Przedszkole w Budzisławiu Kościelnym
Przedszkole Gminne w Lubstowie


Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rychwale
Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej
Szkoła Podstawowa w Grochowach
Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych
Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie
Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich
Szkoła Podstawowa w Golinie
Szkoła Podstawowa w Kawnicach
Szkoła Podstawowa w Radolinie
Szkoła Podstawowa w Szczepidle
Szkoła Podstawowa w Brzeźnie
Szkoła Podstawowa w Zaryniu
Szkoła Podstawowa w Sadlnie
Szkoła Podstawowa w Tomisławicach
Szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
Szkoła Podstawowa w Złotkowie
Szkoła Podstawowa w Sławoszewku
Szkoła Podstawowa w Starym Mieście
Szkoła Podstawowa w Barczygłowie
Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
Szkoła Podstawowa w Rzgowie
Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
Szkoła Podstawowa w Wilczynie
Szkoła Podstawowa w Grodźcu

Gimnazja

Gimnazjum w Rychwale
Gimnazjum w Golinie
Gimnazjum w Brzeźnie
Gimnazjum w Boguszycach
Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym
Gimnazjum w Kleczewie
Gimnazjum w Liścu Wielkim
Gimnazjum w Rzgowie
Gimnazjum w Wilczynie
Gimnazjum w Grodźcu
Szkoły ponadgimnazjalneZSE-U w Żychlinie - Liceum
ZSE-U w Żychlinie - Technikum

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa


Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie “Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”


Deklaracja uczestnictwa szkoły/przedszkola w projekcie “Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim"


Deklaracja uczestnictwa w pracy sieci współpracy i samokształcenia w projekcie "Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”

Informacji udziela p. Justyna Ziomek, tel. 663151581.

Zobacz także

Projekt edukacyjny “Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie”

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielanego przez kadrę Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość. Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty”.

Projekt “Akademia Równych Szans”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizuje Projekt “Akademia Równych Szans”. Okres realizacji: od 31.01.2013 r. do 30.06.2015 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin